About UCC

Posted on : May 14, 2010 |post in : |Comments Off on About UCC |

 

 ประวัติบริษัท 
 
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ณ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตภาชนะบรรจุอาหารและผลไม้ เช่น กระป๋อง การตั้งโรงงาน ณ จังหวันครปฐม ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัดทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล

จากประสบการณ์ที่สั่งสมได้สร้างทีมงาน บุคลากรทีมีคุณภาพและ พัฒนาเทคโนโลยี ทําให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008,GMP และ HACCP จาก TÜVNORD ในขอบข่ายของการผลิตภาชนะบรรจุอาหารและ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปลาทูน่า แกงต่าง ๆ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ แห้ว วุ้นมะพร้าว สัปปะรด ว่านหางจระเข้ กะทิ มะเขือเทศ มะละกอ ฝรั่ง มะม่วงและ ผลไม้รวม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงมีคุณภาพสูง อย่างสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตรงตามนโยบายบริษัทที่ว่า ” คุณภาพมาตรฐาน ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา สรรหาประสบการณ์ ”

การพัฒนารูปแบบและ ประสิทธิภาพของสินค้า การบริการก่อนและ หลังการขาย รวมถึงการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าได้สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอแล้ว ภายในโรงงานมีระบบการผลิตที่ก้าวหน้า ทั้งมีวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ เครื่องจักรที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศรวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆ อย่างพิถีพิถันจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นได้มาตราฐานระดับสากล

และบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จํากัด ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จึงได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ BS OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

กิจกรรมที่ใช้บริหารจัดการภายในบริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จำกัด

กิจกรรมและรางวัลแห่งคุณภาพ
19 มกราคม 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002:1994จาก RWTÜV (Thailand) Ltd.
28 กรกฎาคม 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000จาก RWTÜV (Thailand) Ltd.
12 สิงหาคม 2546
ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว ของจังหวัดนครปฐม
19 มกราคม 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002:1994จาก RWTÜV (Thailand) Ltd.
28 กรกฎาคม 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000จาก RWTÜV (Thailand) Ltd.
12 สิงหาคม 2546
ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการสถานประกอบกิจการสีขาว ของจังหวัดนครปฐม
07 เมษายน 2547
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5 (MDICP5) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
07 เมษายน 2547
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5 (MDICP5) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
07 เมษายน 2547 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 การประเมินผล 5ส ดีเด่น
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5 (
MDICP5) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
14 พฤษภาคม 2547
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2547 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
25 มิถุนายน 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
16 มีนาคม ถึง
27 พฤษภาคม 2548
โครงการ Cleaner Technology Assessment Seminar and Internship Program ของ Mahidol University & National Metal and Materials Technology Center
22 มีนาคม 2549
โครงการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วม ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ตุลาคม 2549
ต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000จาก TÜV NORD (Thailand) Ltd.
25 มิถุนายน 2550 ต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และ OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
1 กันยายน 2550
โครงการข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง บริษัท ยูนิเวอร์แซล แคน จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
7 กันยายน 2550
รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2550
23 พฤษภาคม 2551
ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ระดับทอง) ASO Thailand ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ และ The Global Fund
27 สิงหาคม 2551
รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551
23 กันยายน 2551
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็กของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2551
2 ตุลาคม 2551
โครงการเพิ่มผลิตภาพระดับสถานประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
28 พฤศจิกายน 2551 ปรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
13 พฤษภาคม 2552
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008จาก TÜV NORD (Thailand) Ltd.
1 มิถุนายน 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP&HACCP จาก TÜV NORD (Thailand) Ltd.
24 สิงหาคม 2552
รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2552
18 กันยายน 2552
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็กของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2552
27 สิงหาคม 2553 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็กของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2553
21 กันยายน 2553 รางวัล Best Practice of 5S ของ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
3 กันยายน 2553
รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2553
กันยายน 2553
ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Platinum) ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ และ The Global Fund.
10 สิงหาคม 2554
 รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2554
24 สิงหาคม 2554
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่2 ของ กระทรวงอุตสาหกรรม
14 กันยายน 2554 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทไม่มีสภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2554

มาตราฐานการผลิต


Theme Designed Bymarksitbd